Xuất bản thông tin

null Tăng cường phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng trên gia súc

Quản lý chất lượng HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng trên gia súc

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm về phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng cho đàn gia súc

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm về phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng cho đàn gia súc trên địa bàn tỉnh theo Luật Thú y và các văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra về phòng, chống dịch bệnh động vật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản cung ứng đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh lở mồm long móng; hướng dẫn kỹ thuật tiêm phòng, kỹ thuật sử dụng v.v..

Sở Y tế phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác, đặc biệt các dịch bệnh trên động vật có khả năng lây sang người.

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi cấp huyện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng hành viên trong Ban chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và có giải pháp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đạt hiệu quả; phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo ứng phó kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra.

Có thể bạn quan tâm